Rok 2017 - Dostawa jednoraz. sprz?tu medycznego og?lnego zast

 Dostawa jednoraz. sprz?tu medycznego og?lnego zast
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa jednorazowego sprz?tu medycznego og?lnego zastosowania dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)
- za??cznik nr 6 - Parametry jako?ciowe dla pakietu nr 1 (PDF)
- za??cznik nr 7 - Parametry jako?ciowe dla pakietu nr 2 (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 30.08.2017 r.(PDF)
- Wyjasnienie II SIWZ z dnia 30.08.2017 r.(PDF)
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2017 r (PDF)
4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)
- Ocena ofert(PDF)
Wydrukowano z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB