Rok 2017 - Dostawa dializatorow,igieł,linii krwi i koncent. do dializ

 Dostawa dializatorow,igieł,linii krwi i koncent. do dializ
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa dializatorow, igieł, linii krwi i koncentratow do dializ

1. Pliki do pobrania:
- ogloszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 -Informacja dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitalowej (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 17.05.2017 r.(PDF)


3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2017 r (zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp)(PDF)


4. Odwo?ania:


5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania(PDF)
- Ocena ofert Pzp)(PDF)
Wydrukowano z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB