Rok 2017 - Dostawa zespolen ortopedycznych-roznych II

 Dostawa zespolen ortopedycznych-roznych II
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa zespolen ortopedycznych - roznych II - pakiet nr 3

1. Pliki do pobrania:
- ogloszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - OSWIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 -Informacja dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitalowej (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 10.05.2017 r.(PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2017 r (zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy Pzp)(PDF)

4. Odwo?ania:


5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogloszenie o wyniku postepowania(PDF)
- Ocena ofert- druk zp-21(PDF)
Wydrukowano z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB