Rok 2017 - Pełnienie Funkcji inżyniera kontraktu

 Pełnienie Funkcji inżyniera kontraktu
OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji.”

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki - część I (PDF)
- Wzór Umowy - część II (PDF)
- Opis przedmiotu zamówienia - część IIIa (PDF)
- Opis robót budowlanych - część IIIb (PDF)2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

3. Informacja z otwarcia ofert:


4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o unieważnienie postępowania (PDF)
Wydrukowano z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB